Σύνδεση

Εγγραφή

Αφού δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, θα μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση πληρωμής σας και να παρακολουθείτε την επιβεβαίωση της κράτησης σας.
Όνομα χρήστη*
Κωδικός*
Επιβεβαίωση κωδικού*
Όνομα*
Επώνυμο*
Ημερομηνία γέννησης*
Email*
Τηλέφωνο*
Χώρα*
* Η δημιουργία λογαριασμού σημαίνει ότι συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου.
Συμφωνήστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Έχετε λογαριασμό?

Σύνδεση

Σύνδεση

Εγγραφή

Αφού δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, θα μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση πληρωμής σας και να παρακολουθείτε την επιβεβαίωση της κράτησης σας.
Όνομα χρήστη*
Κωδικός*
Επιβεβαίωση κωδικού*
Όνομα*
Επώνυμο*
Ημερομηνία γέννησης*
Email*
Τηλέφωνο*
Χώρα*
* Η δημιουργία λογαριασμού σημαίνει ότι συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου.
Συμφωνήστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Έχετε λογαριασμό?

Σύνδεση

Όροι και προυποθέσεις

Διαβάστε τους Όρους και προυποθέσεις

 

Ταξιδιωτικό γραφείο ΜΥΛΟΧΑΡΑΚΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ με διακριτικό τίτλο MAD TRIPS

ΑΦΜ 166057434  αριθμός  ΓΕΜΗ 146630006000 (Οδός ΦΙΛΙΠΠΟΥ 103, 54635)

Α. ΑΔΕΙΑΣ ΕΟΤ : 0933Ε60000227901

Οροι Οργανωμένου Ταξιδιού

Ο Διοργανωτής διοργανώνει το/α παρακάτω περιγραφόμενο ταξίδι και έχει την ευθύνη της εκτέλεσής του και ο Πελάτης αποδέχεται να συμμετάσχει σ’ αυτό, βάσει των ακόλουθων όρων, των Γενικών Όρων Συμμετοχής σε Οργανωμένο Ταξίδι του Διοργανωτή και του προγράμματος του συγκεκριμένου οργανωμένου ταξιδιού,για το οποίο ο πελάτης συμφωνεί πως έχει λάβει γνώση και  έχει ενημερωθεί πλήρως από το αναρτημένο ενημερωτικό φυλλάδιο ή από το ταξιδιωτικό πρακτορείο. Ο Πελάτης αγοράζει το ταξίδι αυτό από τον Διοργανωτή, ο οποίος, στο παρόν έγγραφο, είναι υπεύθυνος για την ορθή ενημέρωση του Πελάτη μέχρι την αναχώρησή του. Ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος να παρέχει βοήθεια αν ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόβλημα (σύμφωνα με το άρθρο 15 ΠΔ7/2018). Ο Διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την ορθή εκτέλεση του συνόλου των προβλεπόμενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο έγγραφο σύμφωνα με το άρθρο 12 Π.Δ. 7/2018. Ο πελάτης οφείλει να κοινοποιεί γραπτά στο γραφείο οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης την οποία διαπιστώνει κατά την εκτέλεση του πακέτου (άρθ. 12 παρ. 2 ΠΔ 7/2018). Εάν συμμετέχουν ασυνόδευτοι ανήλικοι να αναφέρονται πληροφορίες για τον γονέα ή κηδεμόνα του. Ισχύει το δικαίωμα εκχώρησης του ταξιδιώτη το οποίο απορρέει από το παρόν έγγραφο σε άλλον ταξιδιώτη. διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη εάν η μη εκτέλεση ή η πλημμελής εκτέλεση του πακέτου δεν οφείλεται ούτε σε δική του υπαιτιότητα ούτε σε υπαιτιότητα κάποιου άλλου παρέχοντος υπηρεσίες, διότι είτε για τις παραλείψεις που σημειώθηκαν κατά την εκτέλεση του πακέτου ευθύνεται αποκλειστικά ο πελάτης, είτε για τις παραλείψεις αυτές ευθύνεται αποκλειστικά τρίτο πρόσωπο, ξένο προς την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στο έγγραφο και ο διοργανωτής δεν μπορούσε να τις προβλέψει ή αποτρέψει, είτε οι παραλείψεις αυτές οφείλονται σε ανωτέρα βία, ή σε γεγονός που ούτε ο διοργανωτής ούτε ο παρέχων υπηρεσίες θα μπορούσαν, με όλη την απαιτούμενη επιμέλεια να προβλέψουν ή να αποτρέψουν.  Ο πελάτης δηλώνει ότι έλαβε γνώση του οργανωμένου ταξιδιού, τα μέσα μεταφοράς, τα χαρακτηριστικά και τις κατηγορίες των χρησιμοποιουμένων μεταφορικών μέσων, τις ημερομηνίες, ώρες και τόπους αναχώρησης και επιστροφής ως και τις αποστάσεις (διανυόμενα χιλιόμετρα ημερησίως), την τιμή του, τις διανυκτερεύσεις, το κατάλυμα, τον τύπο, την άδεια λειτουργίας, τη θέση ή την τουριστική κατηγορία του, τα παρεχόμενα γεύματα και τις λοιπές προσφερόμενες υπηρεσίες, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο ή με διευκρινήσεις του γραφείου, καθώς και όλους τους όρους συμμετοχής σε αυτό και τις γενικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους που ισχύουν όσον αφορά τα διαβατήρια και τις θεωρήσεις εισόδου (visa), και υπεύθυνα δηλώνει ότι ανέγνωσε πολύ προσεκτικά, κατανόησε και συναινεί ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ και  με πλήρη επίγνωση στους συνημμένους Γενικούς Όρους Συμμετοχής. Ο,τιδήποτε αφορά το συγκεκριμένο οργανωμένο ταξίδι, που δεν αναφέρεται στο παρόν, τα μέρη παραπέμπουν ρητά στο ενημερωτικό φυλλάδιο του ταξιδιού. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το οργανωμένο ταξίδι, αρκεί η μεταβολή αυτή να κοινοποιηθεί άμεσα εγγράφως (π.χ. fax, email, ή δια τηλεφώνου) στον Πελάτη, χωρίς να απαιτείται η περαιτέρω υπογραφή τροποποιητικής σύμβασης.

Πολιτική Ακυρώσεων

Ο διοργανωτής δικαιούται να ματαιώσει το (οργανωμένο) ταξίδι  είτε όταν δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός των ορισμένων συμμετεχόντων στο οργανωμένο ταξίδι προ τουλάχιστον δυο (2) ημερολογιακών ημερών πριν την αναχώρηση και υποχρεούται να ενημερώσει τον πελάτη , είτε σε ανωτέρα βία, δηλαδή σε περιστάσεις που είναι ξένες προς τη βούληση του διοργανωτή, ασυνήθεις και απρόβλεπτες, των οποίων οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν όση επιμέλεια και αν έχει καταβληθεί. Ο διοργανωτής δηλώνει ότι είναι ασφαλισμένος σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2γ ΠΔ 7/2018 ,για τους κινδύνους μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης του πακέτου εκ μέρους του, καθώς και αφερεγγυότητας ή πτώχευσής του. 

Η ορισμένη προκαταβολή, θα πρέπει να καταβάλλεται, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, από την κράτηση και την συμμετοχή στο οργανωμένο ταξίδι και δεν μπορεί να επιστραφεί με την ακύρωση της κράτησης έπειτα από αίτημα του Πελάτη. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν τηρήσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών του οργανωμένου ταξιδιού, ο Διοργανωτής δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ ο Πελάτης εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση καταβολής των προβλεπόμενων ακυρωτικών.

Η εξόφληση πρέπει να γίνεται το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την αναχώρηση. Σε περίπτωση ακύρωσης έπειτα από αίτημα του Πελάτη έως και τριάντα (30) ημέρες πριν από την αναχώρηση, επιστρέφεται το πληρωτέο ποσό εκτός της ορισμένης προκαταβολής . Διαφορετικά , δύναται η επιλογή στον πελάτη να χρησιμοποιήσει το πληρωτέο ποσό, εκτός της οριμένης προκαταβολής που παρακρατείται , μελλοντικά σε μορφή Voucher (αποθεματικό) σε κάποια άλλη εκδρομή του γραφείου. Σε περίπτωση ακύρωσης εντός των 30 ημερών πριν από την αναχώρηση , παρακρατείται το σύνολο του πληρωτέου ή καταβληθέντος ποσού.

Ο πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιεί γραπτώς, άνευ υπαιτίου βραδύτητας, στο διοργανωτή κάθε πλημμέλεια κατά την εκτέλεση του πακέτου που διαπιστώνεται από αυτόν.

Σε εύθετο χρόνο ο διοργανωτής δίνει στον ταξιδιώτη-πελάτη τα απαιτούμενα εισιτήρια. Επιπλέον, με την υπογραφή (φυσική ή ηλεκτρονικά) του παρόντος ο Πελάτης πιστοποιεί ότι έχει ενημερωθεί πλήρως σχετικά με τις προγραμματισμένες ώρες αναχώρησης, τις προγραμματισμένες ώρες των ενδιάμεσων στάσεων και της άφιξης, καθώς και για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών που περιλαμβάνει το πακέτο του.

Προσωπικά Δεδομένα

Ο πελάτης δηλώνει, σύμφωνα με την απόφαση 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ότι αποδέχεται ως φυσικό πρόσωπο, ή ως εταιρεία, ή σύλλογος, να λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails ή sms ), ενημερωτικού χαρακτήρα (Newsletters) που αφορούν στις προγραμματισμένες αναχωρήσεις των εκδρομών της καθώς και στις πάσης φύσεως προωθητικές ενέργειές              

Του Ταξιδιωτικού γραφείου  ΜΥΛΟΧΑΡΑΚΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ με διακριτικό τίτλο MAD TRIPS με ΑΦΜ 166057434  και αριθμο ΓΕΜΗ 146630006000 (Οδός ΦΙΛΙΠΠΟΥ 103 54635) το οποίο  θα τηρεί και θα επεξεργάζεται την ομαδική λίστα απόρρητη και δεν θα την κοινοποιεί. Επιφυλάσσεται δε να αιτηθεί κάποτε διαγραφής από την λίστα, εάν το αποφασίσει, μέσω αίτησής του με email.

Στοιχεία ταξιδιωτικού γραφείου ΜΥΛΟΧΑΡΑΚΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ με διακριτικό τίτλο MAD TRIPS με ΑΦΜ 166057434.

Email: info@madtrips.gr

Τηλέφωνο: 2311246183